Polityka prywatności

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Dla:
dostawców, odbiorców i kontrahentów, w tym potencjalnych dostawców, odbiorców lub kontrahentów oraz osób, których dane przetwarzane są w celach wystawienia faktur, realizacji zamówień oraz zapewnienia gwarancji Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa GOSMET Marek Augustynowicz Nagawczyna 389, 39-200 Dębica NIP 8721038617 REGON 690646762 Kontakt Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem siedziby, a także w drodze e-mailowej: gosmet9@wp.pl lub telefonicznej: +48 509580066

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie przede wszystkim w celu realizacji umowy, w tym do: obsługi umowy sprzedaży, świadczenia wynikających z niej usług i obsługi ewentualnych reklamacji; przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych; kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się
może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (np. dochodzenie roszczeń, weryfikacja kontrahentów w rejestrach publicznych, kontakt z kontrahentami).

3. Prawnie uzasadniony interes Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator, jest: windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności; przekazywanie danych uprawnionym organom, w tym: policji, prokuraturze izbie skarbowej na podstawie przepisów prawa

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery NIP, telefon, adres
mailowy, numer rachunku bankowego. Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania. Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

5. Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a
także po jej zakończeniu w celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości i ustawa przez okres wskazany w odpowiednich przepisach – co do zasady 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp. [PRAWA OSÓB – prawo dostępu do danych osobowych] Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie
danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych (dotyczy określonego celu, np. marketingu). [Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego] Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. [Odbiorcy danych] Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe partnerom biznesowym takim jak trenerzy personalni lub firmy świadczące dla Administratora różnego rodzaju usługi w tym finansowe, prawne lub
księgowe, archiwizacyjne. Odbiorcami mogą być też podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych i aplikacji, a także firmy kurierskie, transportowe itp. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie. [Przekazanie danych do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej] Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
profilowanie] Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka wykorzystywania plików Cookies

1. Czym są pliki „cookies”?
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) służą do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Rodzaje używanych plików „cookies”
Sesyjne pliki Cookies – Służą do zapamiętania wyborów dokonanych przez użytkownika oraz m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
Pliki cookies służące do analiz – Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny.

3. Wykorzystywanie plików „cookies”
Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
Zebrane logi przechowywane są jako materiał wspomagający administrowanie serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

4. Usuwanie plików „cookies”
Sposób blokowania lub kasowania plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać korzystając z Pomocy swojej przeglądarki internetowej.